ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με τον όρο υδραυλικές εγκαταστάσεις αναφερόμαστε σε ένα σύνολο εργασιών που σχετίζονται με

  • τα υδρευτικά έργα (υδροδότηση, δίκτυο διανομής)
  • τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης (πυρασφάλεια κτιρίων)
  • τα αποχετευτικά έργα (όμβρια, ακάθαρτα)


Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ένα κτίριο με πόσιμο νερό, με νερό ζεστό ή κρύο, με νερό πυρόσβεσης, με νερό θέρμανσης, με νερό άρδευσης σε διάφορα μέρη του κτιρίου αλλά και την απομάκρυνση των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων.